Privatskogsbruk ska vara lönsamt, fritt och roligtNorra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruksområden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst".

Våra medlemmar samlas runt en intressegemenskap som utgår från frihet och lönsamhet vad gäller nyttjandet av enskilda skogsfastigheter. Drivkraften är att tillsammans jobba för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett lönsamt, fritt och roligt privatskogsbruk.

Vi finns till för våra medlemmar och för att tillvarata deras intressen. Medlemskap innebär att du är delägare och har möjlighet att vara med och påverka föreningens verksamhet. Äger du skog eller bedriver du handel med skog eller skogsprodukter inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde kan du bli medlem och delägare.

Vi har ingen medlemsavgift men grundregeln är att en mindre del av värdet för virkesleveranser avsätts på ett personligt insatskonto som när medlemskapet upphör återbetalas.

Norra Skogsägarna har inskrivet i sina stadgar att klara goda virkespriser för dig som medlem. Dessutom går det ekonomiska överskottet alltid tillbaka till medlemmarna.

Vi främjar dina ekonomiska intressen genom att:

Bedriva handel med och förädla skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband med detta även bedriva finansförvaltning.

Verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsproduktion till tillfredsställande priser.

Verka för god skogsskötsel och värdefull skogsproduktion samt erbjuda tjänster och förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk.


Stödja och utveckla privatskogsbruket samt bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen. 

​ ​​​​