En samlad politik för framtidenDet finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av skogen, inte minst ideella naturvårdsorganisationer, politiker och myndigheter. Därför är det viktigt att det finns en samlande organisation för norrländska skogsägare. Rötterna, och grunden för vår verksamhet, är våra medlemmar och deras samlade skogsinnehav.  

Norra Skogsägarnas näringspolitiska arbete utgår från föreningens värdegrund: Nytänkande, Glädje, Värdeskapande, Kommunikation och Mod.

Vi har modet att agera, sticka ut och tänka annorlunda. Vi handlar i överensstämmelse med våra övertygelser, men har även modet att omvärdera våra egna åsikter. Genom nytänkande blickar vi framåt och är delaktiga i att finna nya lösningar. Våra medlemmar ska känna glädje över sin skog och sitt medlemskap och det ska vara roligt att arbeta tillsammans med Norra Skogsägarna. Vi lyssnar till varandra och vår omgivning och kommunicerar vad vi står för. Det näringspolitiska arbetet skapar värden för våra medlemmar, såväl ekonomiska som känslomässiga.

Vår vision är att: Med förnyelse, glädje och stolthet skapa frihet, framgång och konkurrenskraft till oss själva och våra kunder.

Tillsammans jobbar vi för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt familjeskogsbruk. Det kan handla om skogspolitik, äganderättsfrågor, statlig markavsättningspolitik, internationella konventioner, skatter och avgifter, lagstiftning eller andra typer av politiska frågor som reglerar hur enskilda skogsägare får sköta sin skog. Våra medlemmar med aktiva skogsbruksföretag, kunder och samarbetspartners är en grundsten för ett utvecklingsbart, levande Norrland.

Som näringspolitisk aktör verkar Norra Skogsägarna med styrka och kraft genom föreningens näringspolitiska stab, styrelsen, lokalt valda förtroenderåd och 17 000 medlemmar. Med ett nära samarbete med LRF Skogsägarna och övriga skogsägarföreningar har Norra Skogsägarna ett stort kontaktnät för påverkan av beslutsfattare på alla nivåer.

Norra Skogsägarna har en hög ambitionsnivå på utförda tjänster. Vi ser i våra uppföljningar att vi har goda resultat. Vi ser också att det finns förbättringsområden och presenterar därför en handlingsplan med konkreta åtaganden. Dessa åtaganden ska vi omvandla från ord till handling i våra medlemmars skogar. Genom att ta initiativ till nya arbetssätt som anpassas till nästa generations skogsägare, inväntar vi inte framtiden – vi är faktiskt själva med om att uppfinna den.

Som intresseorganisation för privatskogsbruket i Norrland har föreningen arbetat fram den politiska plattform som du kan ladda ner i vänstermenyn. Ett samlat dokument med ståndpunkter och förslag på åtgärder som skapar mervärden för den privata skogsägaren, särskilt medlemmen!

Jonas Eriksson
medlemschef 
Tel: 070-336 12 35
E-post

​​