Vision, affärsidé och missionNorra Skogsägarnas medlemmar samlas runt en intressegemenskap som utgår från frihet och 
lönsamhet vad gäller nyttjandet av enskilda skogsfastigheter. Drivkraften är att tillsammans jobba
för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt privatskogsbruk.


Vision
"Vi uppfinner framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande​."

Affärsidé
"Vi är samarbetspartnern för ett aktivt och hållbart privatskogsbruk i NorraLand och för kvalitetsmedvetna fiber- och trävarukunder." 

Mission
I stadgarnas § 2 är det stipulerat att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 

• bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens
  medlemmar samt i samband därmed bedriva finansförvaltning,

• verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsproduktion till   
  tillfredsställande priser,

• verka för god skogsskötsel och värdefull skogsproduktion samt lämna tjänster och förnödenheter för 
  medlemmarnas skogsbruk,

• stödja och utveckla familjeskogsbruket samt bevaka och främja medlemmarnas 
  näringspolitiska 
intressen,

• bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.

• Läs mer i Norra Skogsägarnas stadgar!


​​