På spaning efter framtiden

 
 
För drygt 80 år sedan var den norrländska skogsägarrörelsens framväxt ett svar på de ofördelaktiga affärsvillkor som dåtidens skogsägare utsattes för. Sedan dess har skogsägarföreningen som företeelse varit självklar och mycket betydelsefull för det norrländska privatskogsbruket. Men det har runnit mycket vatten under broarna, och verkligheten förändras nu snabbt!
 
Det traditionella familjeskogsbruket, som varit skogsägarföreningens kärntrupp, har blivit allt mindre. Färre och färre skogsägare bor på sina skogsfastigheter och skogsbruk i kombination med jordbruk börjar bli sällsynt. Dessutom har konkurrensen om skogsägarnas virke ökat drastiskt bland uppköparna.
 
Och detta är bara början! Ett starkt framtida Norra Skogsägarna kommer definitivt inte att se ut som det gör i dag. Ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar och föreningen står inför stora förändringar där förmågan att anpassa sig till kommande generationers behov är av yttersta vikt.
 
                ​ ​​Doktorand vid SLU forskar om det framtida medlemskapet
För att Norra Skogsägarna också i framtiden ska vara en stark och dynamisk skogsägarförening ville vi ha kunskap om de kommande generationerna skogsägare. Under 2010 tilldelade vi därför SLU i Umeå forskningsmedel för ett fyraårigt forskningsprojekt. Projektet syftade till att studera det framtida medlemskapet. 

I ett samhälle där individualiseringen blir allt mer framträdande kan skogsägarens intresse för samarbete i en kooperativ förening ifrågasättas. Projektet genomförde bland annat strategiska analyser av föreningens framtid, där frågor som vilka morgondagens medlemmar kommer att vara och på vilket sätt kommande skogsägargenerationer vill samarbeta har varit centrala.


Skogsägarföreningar i ett föränderligt samhälle, 2016: 
Sammanfattning av doktorsavhandlingen "Forest owners' associations in a changing society" på svenska, Kronholm, T,; 2015. Fakta Skog, rön från Sveriges lantbruksuniversitet nr 4/2016.​
Forskning stöder framtidssatsningar; webb-tv-inslag på NorraPlay, 2016:
Vilka utmaningar väntar skogsägarföreningarna de kommande åren? Och hur ser ett framtida medlemskap ut? I en ny doktorsavhandling undersöker Thomas Kronholm hur en skogsägarkår under förändring påverkar föreningen. På NorraPlay hittar du ett webb-tv-inslag: 

• Här hittar du webb-tv-inslaget!​


Vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research 2016: 
Kronholm, T; Wästerlund, D.S. Elucidation of young adults’ relationships to forests in northern Sweden using forest story cards. Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden.Vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Small-scale Forestry​ 2016:
Kronholm, T; Wästerlund, D.S. Family Forest Owners’ Commitment to Service Providers and the Effect of Association Membership on Loyalty. Small-scale Forestry, DOI 10.1007/s11842-016-9359-5.Vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Small-scale Forestry​ 2016:
Kronholm, T. How are Swedish Forest Owners’ Associations Adapting to the Needs of Current and Future Members and Their Organizations? Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.Doktorsavhandling. Forest owners' associations in a changing society, 2015:
Kronholm, T,; 2015. Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 2015, 
Acta Universitatis agriculturae Sueciae, october 2015 (1652-6880)​


Vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Scandinavian forest economics​ 2014:
Kronholm, T.; Wästerlund, D.S. Market analysis of harvesting services engaged by private forest owners in Sweden. I/In: Biennal Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, 21-24 May 2014, Uppsala, Sweden.Vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Forests 2013:
Kronholm, T.; Wästerlund, D.S. District Council Members and the Importance of Member Involvement in Organization Renewal Processes in Swedish Forest Owners’ Associations. june 2013, 4, 404-432​.


​​
Examensarbete om nästa generations syn på skogsägande, SLU Umeå 2010: 
Malmqvist, J. 2010 Skogsägarföreningens framtid är nära kopplat till utvecklingen i familjeskogs-bruket. Föreningen påverkas av samhällets ökade individualisering vilket kan påverka synen på och intresset av ett medlemskap. Nästa generations syn på skogsägandet och skogsägarrörelsen är en enkätundersökning bland vuxna barn till dagens medlemmar i Norra Skogsägarna. Avancerad nivå, A1E. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning.​Framtidsspaning; En samlad spaning. Norra Skogsägarna 2009:
Jonsson, E, 2009. Som skogsägarförening måste Norra Skogsägarna koncentrera sig på kärnan i sin verksamhet; medlemmarna. Utan medlemmar ingen skogsägarförening! Vad är det som gör att människor i framtiden anser att medlemskap i föreningen är värt något? För att få svar på dessa frågor måste vi försöka ta reda på behov som ingen ännu riktigt uttalat. Vi måste inhämta kunskap, sortera och analysera. För att lyckas måste vi dessutom öppna våra sinnen och tänka nytt.