Pressmeddelande

​Norra står rustat för framtidenNär årets första åtta månader sammanfattas står det klart att Norras nya tjänster, tillgången till framtidens råvara, moderna sågverk och ökad virkesomsättning gör att föreningen tror på en positiv framtidsutveckling för privata skogsägare.

Skogsägarföreningen Norra Skogsägarna redovisar ett rörelseresultat om 30,6 miljoner kronor under årets första åtta månader. Detta att jämföra med samma period under fjolåret som landade på 45,1 miljoner. Resultatnivån för den operativa verksamheten är i det närmaste oförändrad eftersom förra årets resultat lyftes av en reavinst på 14,5 miljoner efter en fastighetsförsäljning.

Perioden har präglats av hög efterfrågan på sågade trävaror men vårens goda prisnivåer dämpades under sommaren av valutakursförändringar. Även produktionsvolymen av sågade trävaror har varit lägre under periodens senare del eftersom stora ombyggnationer gjorts i bägge sågverken.
– Under juli och augusti låg sågverksproduktionen till stora delar nere då vi satsade 110 miljoner kronor i ny utrustning. Projekten har gått enligt plan och vi står nu rustade för framtiden och det skulle inte förvåna mig om vi slår produktionsrekord innan året är slut, säger vd Pär Lärkeryd.

Nya tjänster
Inom den skogliga verksamheten har affärsmodellen breddats genom lanseringen av tjänsten Skogsägarstrategi. Dessutom har en ny modell för skogliga utbildningar lanserats och ett ytterligare kontor för skogsekonomiska tjänster har öppnats i Luleå. Satsningen på digitaliserade tjänster för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande börjar också bära frukt.

– Vi märker att våra tjänster är efterfrågade och de leder till ökad virkesomsättning. Under årets första åtta månader ökade den inmätta virkesvolymen med fem procent jämfört med samma period förra året, berättar Pär Lärkeryd.

Framtiden är trä
Skogsindustrins produkter är avgörande för att klara klimatkampen. Till exempel måste plasten ersättas av förnybara produkter vilket gör att Norras kunder inom pappersindustrin investerar och efterfrågar ökade volymer av massaved. Samtidigt ökar den globala efterfrågan på sågade trävaror. Norra fortsätter därför sin satsning på ökad sågverksproduktion vilket skapar rätt balans mellan efterfrågan på timmer och massaved.

– Skogsindustrins långsiktiga satsningar ger hopp om framtiden och det gäller att följa med på tåget mot framtiden så att våra medlemmar ska kunna ta del av de möjligheter som är på väg att skapas för svenskt skogsbruk, avslutar Pär Lärkeryd.

För ytterligare information kontakta:
Pär Lärkeryd, verkställande direktör, tfn 070-234 85 64