Handlingsplan SkogDenna tjänst utgår från en nyproducerad skogsbruksplan eller en äldre skogsbruksplan som reviderats eller korrigerats med stöd av tjänsten Skogsbesiktning. Handlingsplan Skog är en kvalificerad tjänst där Norra Skogsägarnas lokala skogsinspektor gör en konkret prioritering över skogliga åtgärder på den aktuella fastigheten. Handlingsplanen upprättas för en period på fem till tio år. Enkelt uttryckt är detta en tjänst som gör det lättare för dig som skogsägare att gå från ord till handling.

Vid prioritering av åtgärder utgår skogsinspektorn från skogsägarens mål med sitt skogsägande men också från vilka åtgärder som är viktigast att sätta in i närtid. Här utgår skogsinspektorn från det aktuella tillståndet för skogsfastigheten och de åtgärdsförslag som lämnats i skogsbruksplanen. Vid prioritering av åtgärder tas också hänsyn till den aktuella skogsägarens kunskaper och färdigheter.

Handlingsplan Skog redovisas i en pedagogisk och strukturerad form som visar vad, när och var enskilda åtgärder ska utföras. Åtgärderna avser såväl skogsvård som avverkning men också andra viktiga åtgärder som skogsbilvägar, fastighetsgränser, dikningsåtgärder och förslag på åtgärder ur naturvårds- och rekreationssynpunkt. Om du äger flera skogsfastigheter upprättas alltid en särskild handlingsplan per skogsfastighet.

Med stöd av Handlingsplan Skog kan tjänsten Kassaflöde Skog användas för att beräkna vilket kassaflöde, det vill säga inkomster och utgifter du kan förvänta dig från din skog för varje år under den period som handlingsplanen avser. Tjänsten Handlingsplan skog kan med fördel kombineras med tjänsten Skogsbesiktning för att skapa ett säkrare beslutsunderlag.

 Produktblad Handlingsplan Skog

Pris från 4.000 kr. Medlemsrabatt 50 %.