SkogsbesiktningSkogsbesiktningen kan liknas vid en hälsokontroll där det aktuella skogstillståndet betygssätts i en skala 1–5 för varje värdepåverkande faktor. Enkelt uttryckt ger besiktningen svaret på frågan om hur din skog mår. Redovisningen av besiktningen görs i en pedagogisk form för att tydliggöra vilka styrkor och svagheter som finns på den enskilda skogsfastigheten. I utlåtandet beskrivs också vad som utmärker fastigheten med egenskaper som ger en bild av fastighetens särart.

Vid skogsbesiktning görs en systematisk genomgång av den enskilda skogsfastigheten utifrån 17 värdepåverkande faktorer. Vid besiktningen bedöms den enskilda skogsfastigheten ur ett optimalt/önskvärt tillstånd för varje faktor.

Vid bedömning och värdering av enskilda värdepåverkande faktorer utgår man från Riksskogstaxeringen och Skatteverkets motsvarande medelvärden och normer. Detta gör att resultatet enkelt kan användas för beräkning av taxeringsvärdet för skogsfastigheten. Vid skogsbesiktning görs också en kvalitetskontroll av skogsbruksplanen, om en sådan finns upprättad för skogsfastigheten. Kontrollen omfattar de viktigaste värdepåverkande faktorerna. Efter utförd kvalitetskontroll belyses även de förändringar på skifte och avdelningsnivå som påverkat fastigheten sedan planen
upprättades.

Skogsbesiktning utgör grunden för kvalificerad skoglig rådgivning om skogsbruksplan saknas. Denna tjänst är särskilt lämpad för distansskogsägare eller skogsägare som är förhindrade att regelbundet besöka sin skog. Efter stormar, svamp- eller insektsangrepp eller vintrar med mycket tung snö, älgbete eller sorkangrepp, kan en skogsbesiktning ge svar på hur din skog egentligen mår.

Tjänsten Skogsbesiktning kan med fördel kombineras med tjänsten Handlingsplan Skog, för att maximera beslutsunderlaget för just din skogsfastighets åtgärdsbehov. Skogsbesiktning ger också ett skarpare underlag vid fastighetsvärdering och ingår därför som en del i tjänsten Totalvärdering Skog & Mark.

 Produktblad Skogsbesiktning

Pris från 3.000 kr. Medlemsrabatt 50 %.