Certifiering

 
Att miljöcertifiera sitt skogsbruk är helt frivilligt och inte en särskilt komplicerad åtgärd. Det krävs dock att man som skogsägare är medveten om det ansvar man åtar sig. Kostnadseffektivast är att gå in i ett så kallat certifieringsparaply för gruppcertifiering. Norra Skogsägarna erbjuder dig som vill certifiera ditt skogsbruk gruppcertifiering.   
 
Därför ska du certifiera
Genom att certifiera ditt skogsbruk bidrar du till att stärka och tydliggöra argumentet att trä är miljövänligt och förnyelsebart. Certifiering är beviset på att du bedriver ditt skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt. Certifieringen medverkar till att stärka Norra Skogsägarnas trovärdighet och gynnar konkurrensförmågan. En betydande andel av råvaran till Norra Skogsägarnas sågverk kommer numer från certifierade skogar.
 
Så går certifieringen till
Samtliga skogsägare som uppfyller gällande PEFC-krav för certifiering kan certifieras genom Norra Skogsägarna. Norra Skogsägarna har även valt att premiera de medlemmar som ansluter sig till
PEFC-certifieringen med en specifik ersättning per levererad kubikmeter virke.
 
Baskrav för skogsägaren vid PEFC-certifiering

1. Avtalet om certifiering tecknas mellan skogsägaren och Norra Skogsägarna, giltighetstiden ska vara minst ett år och omfatta skogsägarens samtliga enhetligt ägda fastigheter (eg. alla fastigheter med samma ägarkonstellation).
 
2. Skogsägaren ska bedriva skogsbruk på brukningsenheten enligt PEFC-skogsstandard. Detta innebär bland annat minst fem procents avsättning av produktiv skogsmark till naturvårdsändamål,
cirka tio naturvärdesträd per hektar ska lämnas vid avverkning, Två till tre kubikmeter död ved lämnas per hektar och lövandelen bör, på lämpliga marker, inte understiga 5–20 procent.
 
3. För brukningsenheter större än 20 hektar produktiv skogsmark ska en miljöanpassad skogsbruksplan upprättas inom fem år.
 
4. Om en miljöanpassad skogsbruksplan saknas ska en naturvärdesbedömning göras före avverkning.
 
5. Skogsägaren åtar sig att dokumentera åtgärder som utförs i skogsbruket, exempelvis gallringar, vägbyggen, ändrad markanvändning etc. Lämpligtvis görs detta i den miljöanpassade skogsbruksplanen.
 
6. Skogsägaren åtar sig att föreskrivna PEFC-regler följs vid försäljning av leveransvirke och att egen anlitad entreprenör följer dessa krav.
 
7. Skogsägaren accepterar kontroll, dels från Norra Skogsägarna och dels från oberoende extern revisor.
 
8. Vid tecknandet av PEFC-avtal medföljer rätten att utnyttja ett dataprogram där alla lagar som berör skogsbruket finns. Lösenord till Regelrätt Skogsbruk fås från din inspektor.
 
9. Skogsägaren ska följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket enligt de krav som framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen.         
 
10. Certifieringen är kostnadsfri för Norra Skogsägarnas medlemmar. Medlemmen svarar dock för kostnaden för den miljöanpassade skogsbruksplanen.

• Svensk PEFC Skogsstandard 
• Certifierad enligt PEFC - vad gäller?