Skogsvård

 
 
Markberedning

En riktigt utförd markberedning är en mycket bra investering i det framtida beståndet. Valet av markberedningsmetod beror på ståndort och föryngringsmetod. Vid plantering gynnas plantan av högre marktemperatur, mindre risk för frost- och insektsskador och mindre konkurrens från vegetationen. Norra Skogsägarna levererar samtliga typer av högkvalitativa markberedningstjänster.
Markberedning för frö
Förbättra groning och få ett jämnare bestånd. Minska risken för vegetationskonkurrens och skadegörare. Markberedning under fröträd och för sådd underlättar fröets groning och plantans etablering och syftar till att skapa väl slutna bestånd med hög fiberkvalitet.

Plantor

Norra Skogsägarna levererar plantor av mycket hög kvalitet, utvalda och framtagna i samarbete med våra plantproducenter. Plantorna odlas som täckrotsplantor i ett öppet, modernt och väletablerat odlingssystem som gynnar rotutvecklingen. Huvuddelen av våra plantor är av förädlat material som ger 10–20 procent högre tillväxt. Tänk på att beställa plantor redan i samband med virkesaffären. Det underlättar planering och prognostisering av plantbehov för din inspektor.
 
Plantering
Vårda dina plantor och välj rätt planteringspunkt på rätt mark och sköt om plantorna väl innan planteringen. Använd rätt planteringsteknik för effektivt arbete och bästa plantbehandling och var uppmärksam på ståndorten. Norra Skogsägarna hjälper dig att planera din föryngring och erbjuder komlpetta planteringstjänster av allra högsta kvalitet.

Dikesrensning

Skogsdiken måste rensas med jämna mellanrum för att behålla sin funktion. För att utföra dikesrensning krävs varken tillstånd eller anmälan till Skogsstyrelsen, under förutsättning att det utförs till högst samma djup och läge som det ursprungliga diket.
Röjning

Röjning är en investering för framtiden som oftast betalar sig redan vid första gallringen 10–15 år senare. Ett bestånd behöver normalt röjas en gång under dess omloppstid. Här får du tips om vad du bör tänka på. Har du inte möjlighet att röja själv erbjuder Norra Skogsägarna röjningsuppdrag.
 
Gallring

Rätt utförd gallring ger skogsägaren bästa möjliga avkastning från beståndet under skogens omloppstid. Gallring bidrar till att maximera den ekonomiska avkastningen från fastigheten.
 
Gödsling

Skogsgödsling är en lönsam investering. Efter en kvävegödsling anlägger träden fler barr och dessutom blir varje barr längre och kraftigare. Träden kan då utnyttja solljuset bättre och tillväxten blir större. En normal skogsgödsling ger en total extra tillväxtökning på 15–20 m³sk/hektar.