Norra Skogsägarnas råvarutorg

De produkter Norra Skogsägarna hanterar är timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och biobränsle inklusive biprodukter från industrin. Nedanstående diagram motsvarar volymer i tusentals m³f.
Timmer

Normaltimmer: Timmer av fura eller gran apterat enligt prislista för egna och externa sågverk.
Specialsortiment: Timmer av fura eller gran som apteras efter ett speciellt behov enligt kundens krav.

Massaved
Klenare virke med en minimidiameter av 5 cm i toppdiameter. Från slutavverkning och gallring. Används vid massatillverkning.

Stolpar
Till stolptillverkning levereras rakväxande och inte växtvriden fura. Uttag av stolpar ger ett mervärde för skogsägaren speciellt i de fall kvalitetsklassningen för normaltimmer skulle ge lägre kvalitet på grund av kvistighet.

Cellulosaflis
Bildas när bakveden huggs upp till flis vid sågverken. Får inte innehålla bark och spån. Liksom massaved utgör cellulosaflis en viktig råvara vid massaframställning.

Biobränsle
Främst är det biprodukter från sågverken som försäljs som biobränsle. En liten del tas även från skogen i form av "långa toppar" och GROT, se vidare under biobränsle.