Politik och påverkan

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av skogen, inte minst ideella naturvårdsorganisationer, politiker och myndigheter. Därför är det viktigt att det finns en samlande organisation för skogsägare och deras behov.

Norra Skogsägarna bevakar näringspolitiska frågor och bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande. Vi arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd och växande bioekonomi.

Som näringspolitisk aktör verkar Norra Skogsägarna med styrka och kraft genom föreningens näringspolitiska tjänstepersoner, styrelsen, lokalt valda förtroenderåd och 17 000 medlemmar. Med ett nära samarbete med LRF Skogsägarna och övriga skogsägarföreningar har vi ett stort kontaktnät för påverkan av beslutsfattare på alla nivåer.

Norra Skogsägarna har hög trovärdighet och ett stort förtroende bland politiker. Detta är naturligtvis ett resultat av vår kunskap och erfarenhet, men ännu mer betydelsefullt är att vi är en medlemsförening och inte ett skogsbolag.

Ju fler medlemmar vi har desto större blir vår möjlighet att få politikerna att lyssna när vi lyfter fram frågor som är viktiga för privat enskilt skogsbruk. Vi värnar om frihet under ansvar och visar lagstiftarna på de möjligheter som finns med många små familjeskogsbrukare, så att de inte enbart tar hänsyn till bolagens förutsättningar.

 

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35

Erik Jonsson

medlemsstrateg

070-656 10 22

Satu Aguilar

medlemsstrateg

070-289 28 27

Skogssnack.se

"Skogssnack" är bloggen som synliggör skogen som förnybar resurs för att bygga ett hållbart samhälle. Här förespråkas ett aktivt, hållbart och klimatsmart skogsbruk med frihet under ansvar. "Skogssnack" är den självklara bloggen att följa om du intresserar dig för skog, natur och politik.

Till bloggen »