Skogsprogrammet räcker en bit – men inte hela vägen

Regeringen har nu presenterat en strategi för Sveriges första skogsprogram. I programmet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Datum: 2018-05-24

Strategin för det nationella skogsprogrammet ska ses som en plattform utifrån vilken genomförandet av politiken ska få stöd fram till 2030. Skogsprogrammets kärna är den breda dialogen om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi.

De fem fokusområdena är:

  • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

  • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

  • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

  • Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

  • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Norra välkomnar det nationella skogsprogrammet och tycker att det är bra att regeringen tydligt slår fast att den grundlagsskyddade äganderätten ska respekteras och att det är den enskilda skogsägaren som tar beslut om hur skogen ska brukas inom ramen för gällande lagstiftning. Trots att det tagit väldigt lång tid för regeringen att presentera sin strategi, finns många positiva delar i den. Det är bra att regeringen betonar långsiktighet och att den visar respekt för äganderätten. Det är också positivt att Artskyddsförordningen ska ses över.

Hållbart skogsbruk för skogsråvara i världsklass

Mål för fokusområdet ”Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta” ska vara en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås. Regeringen betonar även att en ökad hållbar skoglig tillväxt förutsätter att skador på växande skog begränsas, framför allt betesskador. Skogspolitiken ska vara förutsägbar och bedrivas så att det lönar sig för den enskilde skogsägaren att sköta sin skog så att skogens olika nyttor kan utvecklas och tas till vara på bästa möjliga sätt.

Det är också bra att regeringen är tydlig med att 31 procent av skogsmarken är undantagen från virkesproduktion till förmån för andra ekosystemtjänster. Vidare poängteras det att det är regeringens ansvar att säkerställa att lagstiftningen ger tydliga spelregler till alla inblandade. Därför aviserar regeringen att en översyn av artskyddsförordningen och regelverket för avverkning i fjällnära skog ska utredas.

Mål för fokusområdet ”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” ska vara ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

Mål för fokusområdet ”Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass” ska vara att svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster på globala marknader.

Mål för fokusområdet ”Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen” ska vara ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Stoppa nyckelbiotopsinventeringen

Även om det finns mycket som är positivt är det uppenbart att regeringen ger dubbla budskap. Det saknas en handlingsplan för konkreta åtgärder. Istället ges Skogsstyrelsen i uppdrag att inventera nyckelbiotoper på ett sätt som inte har beaktat skogsägarrörelsens synpunkter på hur inventeringen av nyckelbiotoper bör utformas. Inventeringen kommer att slå hårt mot enskilda skogsägares äganderätt. Den samlade skogsägarrörelsen kräver därför att inventeringen stoppas.

För att skogsägarrörelsen ska acceptera en nationell nyckelbiotopsinventering behövs:

  • Att nyckelbiotopsbegreppet begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden.
  • Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt.
  • Att när staten inte vill betala, är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det, ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

Norra ser behov av att reformera miljömålssystemet för att det ska bli mer motivationsskapande. Som preciseringarna är utformade för miljökvalitetsmålet levande skogar är det inte möjligt att nå målet, även om vi skulle upphöra med allt skogsbruk i hundra år. Regeringen behöver utveckla incitament för skogsägare att skapa och utveckla höga naturvärden på sin fastighet, utan att skogsägarna riskerar att tappa brukanderätten. Det kan ske genom att låta det huvudsakliga arbetssättet vid skydd av skog ske på frivillig väg genom kometprogrammet, på samma sätt som sker i Norge, Finland och Danmark.

Ladda ner Strategi för Sveriges nationella skogsprogram (PDF)

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35