Inventering av nyckelbiotoper stoppas

Riksdagen läxar upp regeringen på nytt och framhåller att inventeringen av nyckelbiotoper fortfarande inte är rättssäker. Norra Skogsägarna välkomnar riksdagens beslut att dra tillbaka finansieringen för att inventera nyckelbiotoper samt att riksdagen omprioriterar utgifterna för formellt skydd av skog.

Datum: 2019-01-11

  De ambitiösa arealmålen för avsättningar av skogsmark är uppfyllda. Det behövs inga nya inventeringar, kontroller och ovanifrånperspektiv – det som behövs är förtroendeskapande åtgärder som bygger tillit mellan staten och skogsägarna säger Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra Skogsägarna.

Varken rättssäkert eller effektivt
I riksdagens tillkännagivande från våren 2018 uppmanades regeringen att säkerställa så att den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. I budgetpropositionen anför regeringen att tillkännagivandet är slutbehandlat i och med uppdraget om nyckelbiotopsinventering till Skogsstyrelsen. Riksdagen delar inte regeringens uppfattning, vilket framgår av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU.

– Det samlade skogsbruket avsätter frivilligt större arealer höga naturvärden än vad samhället formellt har skyddat. I det nationella skogsprogrammet redovisar regeringen att 31 procent av den svenska skogsarealen är undantagen från skogsbruk. Samtidigt finns det ett stort behov av skötselåtgärder, både i formellt skyddade områden och i frivilliga avsättningar, förklarar Eriksson.

Raserade framtidsplaner
När en skogsägare får en nyckelbiotop registrerad urholkas fastighetsvärdet för ägaren, som i praktiken förlorar nyttjanderätten över marken. Detta beror på att registreringen av nyckelbiotoper sker utan ekonomisk kompensation, vilket riskerar att rasera enskilda personers framtidsplaner. Ett annat bekymmer är att banker inte gärna beviljar lån till skogsägare med stora arealer nyckelbiotoper på sina fastigheter.

–  Vi är inte motståndare till en inventering av naturvärden som kan utgöra ett kunskapsunderlag. Men en nyckelbiotopsinventering innebär att skogsägare ställs inför faktum och certifieringskrav som varken vi som skogsägarförening eller enskilda skogsägare kan styra över. Detta gäller oavsett om skogsägaren är certifierad eller inte, säger Jonas Eriksson och fortsätter:

– En ny regering behöver därför skyndsamt återkalla regeringsuppdraget. Samtidigt måste myndigheterna anpassa arbetet med skydd av skog till nya förutsättningar som skapar handlingsfrihet för samhället. Hänsyn måste dock tas till skogsägarens egna önskemål om hur skogen ska skötas.

Brukad skog bidrar till klimatlösningen
I Sverige har riksdagen antagit ett mycket ambitiöst klimatmål. Samtidigt är dagens miljöpolitik fastlåst i ett komplext miljömålssystem som omöjliggör prioritering av de miljömässiga samhällsutmaningarna över tid.

–  För att skogen ska göra så stor klimatnytta som möjligt måste den brukas. En ny regering bör säkerställa att en bioekonomistrategi utarbetas och eftersom flera miljömål är teoretiskt omöjliga att uppnå, så behöver miljömålssystemet samt miljölagstiftningen utredas och arbetas om menar Jonas Eriksson.

 

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35