Koncernen

Norra Skogsägarna (Norra) är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i Norrbotten, Västerbotten, Lappland och Ångermanland.

Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden med 23 lokala kontor, från Härnösand i söder till Övertorneå i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt två miljoner fastkubikmeter. Huvudkontoret ligger i Umeå.

Norras huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata skogsbruket, bland annat genom att verka för en tryggad och långsiktigt hållbar avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Föreningen driver egen skogsbruksverksamhet samt omfattande trävaruproduktion i egen industri och virkesförmedling av skogsråvara till extern industri.

Norra arbetar även med skoglig och ekonomisk rådgivning till enskilda privata skogsägare. Näringspolitiskt arbetar föreningen för att förbättra förutsättningarna för privatskogsbruket. Det kan handla om skogspolitik, ägande- och brukanderättsfrågor, markavsättningspolitik samt andra typer av politiska frågor som reglerar hur enskilda skogsägare får bruka sin skog.

Koncernen omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier närmare 500 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras årligen cirka 60 000 svarvade furustolpar. Av trävaruförsäljningen exporteras 66 procent till drygt 20 internationella marknader.