Vision och affärsidé

Norra Skogsägarnas medlemmar samlas runt en intressegemenskap som utgår från frihet och lönsamhet vad gäller nyttjandet av enskilda skogsfastigheter. Drivkraften är att tillsammans jobba för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt privatskogsbruk.

Vision

"Vi uppfinner framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande."

Affärsidé

"Vi är samarbetspartnern för ett aktivt och hållbart privatskogsbruk i en växande bioekonomi."
 

Mission

I stadgarnas § 2 är det stipulerat att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan

• bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva finansförvaltning,

• verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsproduktion till tillfredsställande priser,

• verka för god skogsskötsel och värdefull skogsproduktion samt lämna tjänster och förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk,

• stödja och utveckla familjeskogsbruket samt bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen,

• bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Läs mer i Norra Skogsägarnas stadgar!