Kvalité och miljö

I familjeskogsbruket är samhörigheten mellan ägaren och dennes skogsbruk stor. Utmärkande för familjeskogsbrukets miljöarbete är småskalighet och ståndortsanpassning med anknytning till tidigare markanvändning, kulturhistoria och traditioner.

Kretsloppstänkande, att se till helheten, är en bärande idé som påverkar alla Norra Skogsägarnas åtgärder. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led – skötsel av naturtillgångar, inköp, produktion, produkter, transporter, avfallshantering etc.

Den kanske största förändringen under senare år har skett på det skogliga området. Norra Skogsägarnas miljöanpassade skogsbruksplaner, naturvärdesbedömningar och certifiering av medlemmarnas skogsbruk har höjt kvaliteten på skogs- och naturvården.

Miljöledning och PEFC

Norra Skogsägarnas miljöledningssystem och planeringsinstrument skapar möjligheter till successiva förbättringar. Det är viktigt att åtgärder sker långsiktigt och att resurserna koncentreras till områden där de gör mest nytta.

Under år 2001 gick Norra Skogsägarna över till certifiering enligt PEFC-standarden. Detta ökar möjligheterna att erbjuda marknaden miljömärkta produkter. PEFC är en miljömärkning med stark tillväxt i de länder som nu utgör den största marknaden för skogsbrukets produkter. Kravet på miljömärkning och möjligheterna att uppfylla dem i råvaruledet stärker konkurrenskraften för skogens produkter i ett längre perspektiv.

Det naturliga intresset bland skogens ägare underhålls genom föreningsverksamhet, rådgivning och kurser där miljön har en given plats i helhetsperspektivet. Men i grunden är det självfallet vårt ansvar att med kretsloppstänkande och en helhetssyn som grund fortsätta att placera miljöfrågorna i fokus.

Norra Skogsägarna har erhållit certifikat som påvisar att kvalitets- och miljöledningssystem och PEFC-standard följs och löpande kontrolleras.

Svenska PEFC

Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.

PEFC hemsida