Rätt Norra-metod

Norra har beviljats projektstöd av Skogsstyrelsen för att genomföra projektet Spårlös drivning med ”Rätt Norra-metod”. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och avser utbildning i att undvika markskador vid körning i skogsmark, vid vatten och på kulturmiljöer.

Syftet med projektet är att öka kunskaperna om problemen med körskador i skogsbruket bland nyckelgruppen entreprenörer och maskinförare som jobbar på uppdrag av Norra samt fälttjänstepersoner anställda av Norra. 

En viktig del i utbildningen är att säkerställa kommunikationen mellan olika led i kedjan av skogsbruksåtgärder. Genom att i utbildningarna använda sig av innovativa utbildningsmetoder som webbutbildning med filmer och interaktiva hjälpmedel, varvat med diskussioner och goda exempel i fält kommer även andra skogsentreprenörer och skogsföretag kunna använda delar av utbildningsmaterialet. På så sätt får projektet en ännu större spridning. 

Med utbildningarna ska målbilderna för god miljöhänsyn vid körning i skogsmark, mark- och vatten, hänsynskrävande biotoper och kulturmiljöer uppnås. Projektet är ett viktigt bidrag för att nå miljökvalitetsmålet levande skogar och andra relaterade miljökvalitetsmål som berör skog och vatten.