Samråd miljö – Kåge såg

I vårt arbete med att fortsätta utveckla vår såglinje vill vi informera dig om att vi kommer att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för att få utöka produktionen vid Kåge såg.

Den aktuella ansökan är föranledd av att det finns möjligheter att minska på buller från verksamheten genom att flytta timmersorteringen. Detta innebär en stor kostnad och är endast möjlig, ekonomiskt rimlig, om man samtidigt kan utöka produktionen. På sikt planeras att komma upp till 500 000 m3 sågade trävaror/år, och 150 000 m3 vidareförädlade m3/år. Den förädlade volymen kommer att hyvlas, klyvas, kapas samt sorteras eller sammanfogas i ett ytterligare processteg. Produktionen kommer att ske på och i anslutning till befintligt industriområde.

Det kompletta samrådsunderlaget som beskriver den tänkta verksamheten går att läsa i länkarna på denna sida. Samråd är en del i tillstånds¬processen och du har möjlighet att lämna synpunkter på den tänkta verksamheten.

Eventuella synpunkter lämnas till:

Norra Skogsägarna
Niklas Norén
Box 4076

904 03 Umeå

niklas.noren@norra.se

Tfn. 090-15 67 43, 070-336 82 33 
(vardagar kl. 08.30-12.00)