Samråd miljö – Kåge såg

I vårt arbete med att fortsätta utveckla vår såglinje vill vi informera dig om att vi kommer att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för att få utöka produktionen vid Kåge såg.

Samråd har genomförts 2019. Härefter har emellertid vissa förutsättningar förändrats, varför ett kompletterande samråd nu genomförs där omfattningen är begränsad till att avse hantering och återvinning av aska från förbränningsanläggningen. Tillståndsansökan kommer att innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa kommer att beskrivas ingående. De synpunkter som lämnas beaktas i MKB:n och den fortsatta tillståndsprocessen.

Det kompletta samrådsunderlaget som beskriver den tänkta verksamheten går att läsa i länkarna på denna sida. Samråd är en del i tillståndsprocessen och du har möjlighet att lämna synpunkter på den tänkta verksamheten.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 20/4 till:

Norra Skogsägarna
Niklas Norén
Box 4076

904 03 Umeå

niklas.noren@norra.se

Tfn. 090-15 67 43, 070-336 82 33 
(vardagar kl. 08.30-12.00)