Skog och vilt

Norra Skogsägarnas ställningstagande i frågor som rör ”Skog och vilt” sammanfattas nedan. Ståndpunkten i frågor som rör vilt och skogsbruk grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin.

Norra Skogsägarna anser att...

• Vid beslut om avskjutning och viltstammars storlek skall även hänsyn tas till viltets påverkan på trafiksäkerhet.

• Uppföljning och värdering av betesskador samt diskussioner och beslut om ändrad avskjutning skall baseras på objektiva data, där ÄBIN utgör grunden.

• Ett nära samarbete mellan skogsbruk och jägare är en förutsättning för att uppnå målet på en livskraftig älgstam i balans med den naturgivna fodertillgången.

• Särskilda restriktioner (utöver vad som krävs för god jaktetik) som försvårar och förlänger jakten skall undvikas.

Mål för skog och klövvilt

Norras Skog/Viltpolicy grundar sig på Svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt, och är anpassad utifrån förutsättningarna inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde.

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Den nya älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång.

Huvudmål

Klövviltstammarna ska vara i balans med den naturgivna fodertillgången.

Mätbara mål

1. Det ska vara möjligt att inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag. Andelen tall och andra betesbegärliga trädslag i ungskogar ska öka inom de älgförvaltningsområden där trädslagen idag har reducerats till följd av klövviltbete.

2. Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade. På ÄFO-nivå ska minst 70 procent av Äbin-inventerade tallar ha förutsättningar att förbli oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd. För att säkerställa att målet vid 5 m höjd ska kunna nås, används ett nyckeltal för hur stora årliga färska skador enligt Äbin som kan accepteras. Nyckeltalet för acceptabel nivå för färska skador anges per ÄFO och varierar med bonitet och skadehistorik, vanligen mellan 2 och 3 procent inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde.

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande.

Konkurrensstatusen för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska öka på älgförvaltningsområdesnivå. Detta innebär att där trädslagen förekommer ska en större andel trädindivider ha en höjd som är minst lika hög som medelhöjden hos barrträden.

Lokala viltförvaltningsombud

Två lokala viltförvaltningsombud utses varje år inom respektive skogsbruksområde eller virkesområde. Viltförvaltningsombuden företräder Norras medlemmar i frågor som rör viltförvaltning av klövvilt i enlighet med Norras policy för skog och vilt. På kontaktsidan för Norras förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till alla viltförvaltningsombud.

Till kontaktsidan för Norras förtroendevalda!

 

Vill du veta mer?

Torgny Hardselius

styrelsens ordförande

070-568 17 12

Mikael Widerlund

skogsinspektor

070-377 94 11

Äbin-rapporter

Här hittar du resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin).

Läs mer »

Dokument

  Avtal om upplåtelse av jakt [PDF]